Kiinan ohjelma sähköisen viestinnän edistämiseksi opetusalalla (2011-2020)

Kiina on implementoinut useita opetuksen sähköisen viestinnän edistämisprojekteja 1990-luvulla, jotka vahvistivat koulutuksen modernisoimista. Maanlaajuinen opetusverkosto on alustavasti luotu. Kouluilla kaupungeissa ja muilla kehittyneillä alueille on oma intranettinsä ja kyseiset koulut pääsevät internetiin helposti. Sähköinen viestintä pitäisi tuoda maaseudun kouluihin. Opetusresurssien lisääminen nopeuttaa sähköisen viestinnän implementaatiota. Opetusalalla tämä on tärkeää maanlajuisin kasvatuksellisen tasa-arvon ja innovaation näkökulmista.

 

Tällä hetkellä sähköisen viestinnän edistämisessä opetuksessa on monia haasteita. Ymmärrys sen tärkeydestä on riittämätöntä ja poliittinen ilmapiiri ei ole vielä kypsä sen systemaattiselle kehittämiselle. Resurssien puute on johtanut siihen, että järjestelmää ei ole vielä kehitetty. Olisikin tärkeää integroida opetusalan resurssit ja uudistaa opetusjärjestelmä.

 

Sähköisen viestinnän edistämisen tavoitteet ovat teknologiakoulutus, tulevaisuuteen suuntautuminen, käytännöllisyys ja yhteistyö, alueellisen suunnittelun eriyttäminen alueiden tarpeiden mukaan, teknologian ja opetuksen integrointi ja innovaatioon kannustaminen.

 

Vuoteen 2020 mennessä saavutettaviksi asetettuihin  tavoitteisiin kuuluvat opetusympäristön kehittäminen siten, että opetusresurssit kuten internet ovat kaikkien saatavilla, informaatioteknologisen osaamisen parantaminen ja teknologian sekä opetuksen kehittämisen integraatio.

 

Digitalisaation kehitys vaatii seuraavia toimenpiteitä: ensinnäkin digitaalisen opetuksen kuilua eri maantieteellisten alueiden välillä tulee kaventaa. Toiseksi, ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota tulee nopeuttaa. Kolmanneksi, informaatioteknologian integraation syventäminen korkea-asteella. Neljänneksi, elinikäistä oppimista palvelevan alustan luominen julkiselle jatkokoulutukselle ja life long learning -prosesseille. Viidenneksi, informaatioresurssien jakaminen ja integroiminen opetushallinnon tasolla. Kuudes tehtävä on julkisen viestintäympäristön parantaminen ja digitalisoiminen mm. rakentamalla maanlaajuisia pilvipalveluita. Seitsemänneksi, opettajien digitaalisen tietotaidon lisääminen. Ja lopuksi pitkän aikavälin tavoite, alusta järjestelmälliselle kehitykselle ja uusien digitaalisten ratkaisujen kokeilutoiminnalla, joilla taataan koulujen jatkuva kehitys ja pysyminen mukana myös tulevaisuuden digitaaliteknologian muutoksissa.

 

Opetuksen digitalisaation kehittäminen on tarpeen samalla, kun viestintätekniikka kehittyy. Vaikka Kiina on ottanut harppauksia eteenpäin tällä saralla, on se edelleen länsimaita jäljessä. Onkin tärkeää ymmärtää digitalisaation tärkeys ja sen haasteet.

JoomShaper